Code of conduct

1. Tarkoitus

Ohjesäännön tarkoituksena on toimia tukena Nordiska Ekonomie Studerandes Union – NESU Finland ry:n, myöhemmin NESU Finland ja NESU Unionin arvojen mukaisen toiminnan toteutumiselle NESU:n tapahtumissa sekä painavasta syystä muussa toiminnassa. Ohjesääntö kiteyttää yhteiset pelisäännöt, joita noudattamalla kaikille yhteisön jäsenille taataan turvallinen ja arvostettu olo NESUn sisällä. Ohjesäännöllä turvataan asianomaisten oikeutta yhdenvertaiseen ja reiluun kohteluun eettisen ohjesäännön vastaisen käytöksen selvittämisessä.

2. Soveltaminen

Dokumentin ohjeita tulee noudattaa NESU Finlandin sekä NESU Finlandin piirissä toimivien yhdistysten ja muiden toimijoiden sekä NESU Unionin tapahtumissa ja muussa toiminnassa, kuten sosiaalisessa mediassa tai muissa viestintäkanavissa. Lisäksi NESU-järjestöt saavat halutessaan vapaasti soveltaa dokumentin ohjeita omassa toiminnassaan haluamallaan laajuudella. 

Dokumentissa esitettyjen toimintatapojen rikkominen tulee saattaa NESU Finlandin häirintäyhdyshenkilöiden tai NESU:n yhdenvertaisuustoimikunnan tietoon, jolloin asia käsitellään NESU:n yhdenvertaisuustoimikunnan toimesta. Eettisen ohjesäännön vastainen toiminta voi johtaa seuraamuksiin, jotka päätetään tapauskohtaisesti kuitenkin tämän dokumentin määrittelemiä menetelmiä noudattaen.

3. Yhdenvertaisuustoimikunta

Yhdenvertaisuustoimikunta valvoo NESU:n eettisen ohjesäännön toteutumista. Yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat NESU Finlandin kansainvälisyystoimihenkilö (myöhemmin NESU President), NESU Finlandin puheenjohtaja sekä kaksi NESU Finlandin hallituksen valitsemaa häirintäyhdyshenkilöä. Toimikunnan työskentelyä johtaa NESU Finlandin maavastaava, jolla on tasatilanteessa ratkaiseva ääni.

Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä NESU netistä löytyvän anonyymin yhteydenottolomakkeen kautta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen contactperson@nesu.net. Häirintäyhdyshenkilöt voivat halutessaan tarjota myös muita kanavia edellä mainittujen lisäksi matalan kynnyksen keskusteluapuun. Nämä tavat tulee tuoda ajantasaisina esille NESU netissä. Näitä yhteydenottoja käsittelevät ainoastaan häirintäyhdyshenkilöt luottamuksellisesti. Anonyymin palautteen perusteella voidaan kontaktoida palautteen kohdetta. Jotta epäasiallista käytöstä voidaan käsitellä yhdenvertaisuustoimikunnan toimesta, yhteydenotto tulee tehdä omalla nimellä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. 

Yhteyttä voi myös ottaa mikäli kaipaa keskusteluapua tai ei tiedä mihin muuhun tahoon olla yhteydessä. Tällöin häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat matalan kynnyksen tukea yhteydenottajalle sekä auttavat löytämään sopivan tahon avuntarpeeseen. 

Mikäli tapauksen selvittämiseen toivotaan jatkotoimenpiteitä, häirintäyhdyshenkilöt tuovat tapauksen yhdenvertaisuustoimikunnan tietoon, ja tapaukset käsitellään anonyymisti. Mikäli sanktiona on tapahtumakielto, henkilön ilmoittautuessa tapahtumaan kiellon voimassa ollessa, myös kyseisen tapahtuman pääjärjestäjä saa tietää voimassaolevasta tapahtumakiellosta. Muuten tapausta tai osallisten henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. 

4. Säännöt

4.1. NESU:n tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Voit lukea NESU:n turvallisemman tilan periaatteista NESU netistä.

nesu.net > Equality > Safe Space

4.2. Kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisesti ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, ihonväriin, uskontoon, aatteeseen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta. Kaikenlainen syrjintä ja kiusaaminen on kiellettyä. Syrjinnän ja kiusaamisen määritelmistä ja piirteistä voi lukea lisää NESU netistä.

nesu.net Equality in NESU

4.3. Toisen ihmisen henkilökohtaista fyysistä sekä psyykkistä koskemattomuutta on kunnioitettava. Ota huomioon myös toisen humalatila, todella humalainen henkilö ei voi antaa suostumustaan seksuaaliselle kanssakäymiselle. Voit lukea lisää häirinnän tunnusmerkeistä NESU netistä.

nesu.net > Equality in NESU

4.4. Kaikenlainen fyysinen ja henkinen väkivalta ja väkivallalla uhkailu on ankarasti kiellettyä.

4.5. Vitsi tai humalatila ei oikeuta loukkaavaa käytöstä. 

4.6. Ympärillä olevia ihmisiä ja tapahtumien järjestäjiä tulee kohdella kunnioittavasti ja muut tulee ottaa huomioon omassa toiminnassa.  Tapahtumanjärjestäjän ja yhteistyökumppanien tiloista ja muusta omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta.

4.7. Laittomien päihteiden käyttö on ankarasti kiellettyä.

4.8. Ketään ei saa painostaa alkoholin käyttöön. Jokainen saa vapaasti valita haluaako käyttää alkoholia vai ei.

5. Toimenpiteet

Dokumentissa eriteltyjen sääntöjen rikkominen johtaa seuraamuksiin. NESU Finlandin tai NESU Unionin tapahtumien ulkopuolinen toiminta voidaan perustellusti huomioida tapausta käsitellessä, mikäli yhdenvertaisuustoimikunta kokee tapahtumien olevan tarpeeksi painavia ja/tai kytköksissä tapaukseen. Tapaukset käsitellään yhdenvertaisuus- toimikunnan johdolla yhdessä asianomaisten kanssa. Seuraamukset vahvistetaan yhdenvertaisuustoimikunnan toimesta.

NESU-puheenjohtajien verkosto päättää vuosittain kokouksessa asettavatko he yhdenvertaisuustoimikunnan asettamat uudet ja voimassa olevat päätökset koskemaan omia tapahtumiaan NESU-Finlandin sekä NESU Unionin tapahtumien lisäksi. Mikäli puheenjohtajat eivät koe, että ohjesääntö on heidän järjestöjensä arvojen mukainen, tulee aiheesta keskustella ja pohtia kuinka ohjesääntö paremmin palvelisi myös paikallisjärjestöjä.

Vakavuusasteiden määritelmät ovat suuntaa antavia. Yhdenvertaisuustoimikunnalla on vapaus käyttää vakavuusasteita harkinnan mukaisesti ja se on velvollinen esittämään perusteet kirjallisesti häirintää aiheuttavalle/yhdenvertaisuutta rikkovalle henkilölle.

Vakavuusaste ja sanktiot

Perusteet vakavuusasteen määrittämiseen (Kaikkien kohtien ei tarvitse täyttyä)

Vakavuusaste 1

-Suullinen varoitus

-Tapahtumasta poistaminen

– Henkilön käytös aiheuttaa välitöntä haittaa tapahtuman järjestäjälle, muille tapahtuman osallistujille tai henkilölle itselleen

Vakavuusaste 2

-Kirjallinen varoitus

– Eettistä ohjesääntöä rikkonut henkilö ymmärtää tilanteen vakavuuden ja ottaa vastuun tilanteesta

– Henkilö on ensikertalainen

– Henkilö on yhteistyökykyinen

Vakavuusaste 3

-Kirjallinen varoitus + lyhyt määräaikainen kielto (enintään 3kk) kaikkiin NESU tapahtumiin

– Henkilö on saanut jo varoituksen ja aiheuttaa toistamiseen toiminnallaan häirintää tai yhdenvertaisuutta rikkovia tilanteita

– Henkilö on yhteistyökykyinen ja ymmärtää edelleen tilanteen vakavuuden, sekä ottaa vastuun

– Voidaan soveltaa myös ensikertalaisiin tilanteesta riippuen

Vakavuusaste 4

-Kirjallinen varoitus + pitkä määräaikainen (enintään 9kk) kielto kaikkiin NESU tapahtumiin

– Henkilö on aiheuttanut toistuvasti häirintää ja yhdenvertaisuutta rikkovia tilanteita

– Henkilö on räikeällä tavalla aiheuttanut häirintää ja yhdenvertaisuutta rikkovia tilanteita (koskettaa myös ensikertalaisia)

– Henkilö ei ole yhteistyökykyinen tai ymmärrä tilanteen vakavuutta

– Vakavuusasteen 3 tapahtumakieltoa toistuvasti rikkovan henkilön kieltoa voidaan pidentää

Vakavuusaste 5

-Kirjallinen varoitus + pysyvä tapahtumakielto kaikkiin NESU tapahtumiin

– Pysyvä kielto NESU:n koordinoimiin viestintäkanaviin

– Jäsen voidaan erottaa NESU Finlandista NESU Finlandin sääntöjen mukaan, jolloin päätöksentekoon tuodaan mukaan NESU Finlandin hallitus

– Henkilöllä on pohjalla vakavuusasteen 3 tai 4 sanktio

Vahingonkorvaus. Jos yksilö aiheuttaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti vahinkoa tapahtumanjärjestäjän tai yhteistyökumppanin omaisuudelle, voidaan hänet velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahinko kokonaisuudessaan.

6. Toimintaohjeet

  1. Kohdatessasi tai todistaessasi epäasiallista ja/tai näitä sääntöjä rikkovaa toimintaa, puutu tilanteeseen, jos mahdollista.
  2. Ilmoita tapahtuneesta tapahtuman järjestäjälle, häirintäyhdyshenkilölle, tai muulle luotettavalle taholle.
  3. Jos mahdollista, kirjaa ylös mitä on tapahtunut asian käsittelyn helpottamiseksi.
  4. Mikäli asiaan puuttuminen ei onnistu itse tilanteessa, voit ottaa NESU:n yhdenvertaisuustoimikuntaan myöhemmin yhteyttä nesu.net anonyymin palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla contactperson@nesu.net.
  5. Vakavat rikkomukset kaikissa NESU:n tapahtumissa on tuotava yhdenvertaisuustoimikunnan tietoon. 

Ohjesääntö on jäsenten saavutettavissa NESU netissä (nesu.net, Equality in NESU -> Ethical Guidelines). 

Ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Vanhentuneet tekniset seikat voidaan korjata ohjesäännöstä yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksen päätöksellä. Teknisiksi seikoiksi voidaan lukea esimekiksi NESU nettiin liittyvien ohjeiden päivittäminen ajantasalle.

Ohjesäännön varsinaisen sisällön muuttamiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Ohjesäännön muuttamisen käsittely yhdistyksen kokouksessa tulee kyseeseen, 

JOS

Enemmistö hallituksesta näkee tarpeen muutokselle

TAI

Kolme (3) yhdistyksen jäsentä vaatii hallitukselta kirjallisesti muutosta.

7. Menettelytapa

Tapaukset käsitellään tässä dokumentissa määriteltyjen menettelytapojen mukaan. Yhdenvertaisuustoimikunta on velvollinen kuulemaan asianomaisen tai asianomaisten selvityksen tapahtumista. Toimintaa ei voida pitää epäasiallisena ennen kuin asiaa on selvitetty. Käsittelyssä kuullaan kaikkia osapuolia ennen päätöksentekoa.

Yhdenvertaisuustoimikunnan saadessa pyynnön käsitellä epäasiallista käytöstä häirintäyhdyshenkilöt pyytävät kaikilta osapuolilta selvityksen tapahtuneesta. Selvityspyyntöön on aikaa vastata 10 vuorokautta pyynnön jättämisestä. Saatuaan selvitykset, häirintäyhdyshenkilöt jakavat selvitykset toimikunnan nähtäväksi anonymisoituina. Yhdenvertaisuustoimikunta keskustelee yhdessä ja tekee päätöksensä rikkooko käytös ohjesääntöä. Mikäli käytös on ohjesäännön vastaista he keskustelevat seuraamuksista. Seuraamusten määrittämisessä noudatetaan tämän ohjesäännön kohdan 5 mukaista asteikkoa. Mikäli yhdenvertaisuustoimikunta käsittelee vakavuusasteen 5 rikkomusta, päätöksentekoon otetaan mukaan NESU Finlandin hallitus.  Yhdenvertaisuustoimikunta on velvollinen tiedottamaan epäasiallisesta käytöksestä syytettyä seuraamuksen langettamisesta tai sen langettamatta jättämisestä, seuraamuksen kestosta ja sen perusteluista.

Häirintätapauksessa molemmilla osapuolilla on oikeus saada tietää tapausta käsittelevien henkilöiden nimet. Mikäli tapauksen osapuolet niin vaativat, tulee toimikunnan käsitellä perustellusti esitetty vaade jääviydestä ja ilmoittaa päätös pyynnön tekijälle ennen käsittelyn aloittamista. Lisäksi yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenillä on oikeus perustellusti vaatia toimikunnan jäsentä jääväämään itsensä tapauksen käsittelystä. 

Seuraamuksista tiedottamisen jälkeen, selvityspyynnön jättäjällä on 2 viikkoa valitusoikeutta. Mikäli yhdenvertaisuustoimikunta kokee, että joku on välittömäksi uhaksi omalle tai muiden terveydelle, ennalta määritellystä toimintaohjeesta voidaan perustellusti poiketa joustavamman käsittelyn helpottamiseksi.

Yhdenvertaisuustoimikunta osoittaa keskuudestaan henkilön, jonka vastuulla on tiedottaa NESU Finlandin tai NESU Unionin piirissä järjestettävien tapahtumien pääjärjestäjiä, mikäli heidän tapahtumaansa on ilmoittautunut henkilö, jolla on voimassaoleva tapahtumakielto. Tapahtumien pääjärjestäjät käsittelevät tietoja salatusti. >