Nordic Affairs

NESU President
Janita Pirhonen
president@nesu.net

NESU.net

Vili Mustonen
admin@nesu.net

Finland

Iida Ahola
nesu-finland@nesu.net

Estonia

Emma Autio
nesu-estonia@nesu.net

Contact NESU Finland