Equality in NESU

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on jokaisen oikeus ja velvollisuus. NESU:n yhdenvertaisuustoimikunta pyrkii varmistamaan, että jokaiselle opiskelijalle tarjotaan turvallinen ja miellyttävä ympäristö niin yhteisössämme kuin yhteisömme tapahtumissa, tapahtumien jatkoilla ja kaupunkien tarjoamissa majoituksissa. NESU:n tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jonka tavoitteena on turvata jokaisen opiskelijan niin henkinen kuin fyysinen koskemattomuus.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä ja ominaisuuksista, kuten sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Yhdenvertaisuus on yksi keskeisistä arvoista yhteisössämme.

Yhdenvertaisuustoimikunta valvoo NESU:n eettisen ohjesäännön toteutumista, tukevat unionissa toimivia järjestöjä ja kannustavat niitä huomioimaan yhdenvertaisuuden sekä luomaan turvallisen ilmapiirin kaikille opiskelijoille. Järjestöjen toiminnan tulee tukea turvallisen tilan periaatteita sekä eettistä ohjesääntöä. Yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat NESU Finlandin kansainvälisyystoimihenkilö (NESU President), NESU Finlandin puheenjohtaja sekä kaksi NESU Finlandin hallituksen valitsemaa häirintäyhdyshenkilöä.

Mitä on epäasiallinen kohtelu?

Yhteisömme jäsenten odotetaan toimivan asiallisesti ja välttävän kaikkea muihin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua ja häirintää. Jokaisella on vastuu omasta käytöksestään varmistaakseen, että yhteisössä vallitsee turvallinen ja positiivinen ilmapiiri. Yhteisön jäsenten tulee omilla asenteillaan ja teoillaan ilmaista nollatoleranssia kaikenlaiselle epäasialliselle kohtelulle. Jokainen yksilö kantaa vastuuta yhteisön toimintakulttuurin ylläpitämisestä.

Epäasiallinen kohtelu ei ole hyväksyttävää. Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa toimintaa, kuten kiusaamista, häirintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä. Yksilön uhkaava ja ahdistava käytös luetaan epäasialliseksi. Vitsi tai humalatila ei oikeuta loukkaavaa käytöstä.

Epäasiallinen käyttäytyminen voi ilmetä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tai tilanteissa, joissa epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuva ei ole paikalla. Esimerkiksi yksilön häirintä ja kiusaaminen eri viestintä- ja somekanavissa rinnastetaan epäasialliseen käyttäytymiseen.

Osa epäasiallisesta kohtelusta voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkistön. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, kunnianloukkaus ja vainoaminen. Näissä tilanteissa asianomaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä poliisiin.

Satunnaiset erimielisyydet eivät ole häirintää tai epäasiallista kohtelua. 

Käsitteet

Kiusaaminen on toisen ihmisen toistuvaa huonoa kohtelua eli lain tai hyvän tavan vastaisia tekoja taikka käyttäytymistä. Tarkkaa määritelmää käsitteelle ei ole, mutta kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi nöyryyttämisenä, loukkaamisena, ulkopuolelle sulkemisena, virheellisen tiedon levittämisenä, maineen lokaamisena, eristämisenä ja naurunalaiseksi tekemisenä. Kiusaaminen on toistuvaa ja järjestelmällistä.

Häirintää on henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen. Häirintä ilmenee, kun henkilö on toistuvan, pitkäkestoisen, ja järjestelmällisen painostavan, loukkaavan tai alistavan käyttäytymisen kohteena, mikä aiheuttaa hänelle terveyshaittaa. Häirintä luo henkilöä halventavan, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin ja loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan nimittely ovat esimerkkejä häirinnästä.


Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä
tarkoitetaan sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä ei välttämättä ole luonteeltaan seksuaalista. 

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla ahdistava, uhkaava, vihamielinen, halventava tai nöyryyttävä ilmapiiri. Seksuaalista häirintää on esimerkiksi vihjailu, koskettelu, kaksimieliset huomautukset, seksuaaliset kommentit ja viestit, ehdottelu ja tilanteet, joissa henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta pyritään loukkaamaan. Seksuaalista häirintää voi olla myös mikä tahansa muu edellisiin esimerkkeihin rinnastettavat teot. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä.

Syrjintää tapahtuu, kun henkilöä tai ihmisryhmää kohdellaan eri tavalla ilman hyväksyttävää syytä. Esimerkkejä ovat eri kohtelu iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Rasismi voi ilmetä syrjivänä tai vähättelevänä puheena tai tekoina.

Fyysinen väkivalta rikkoo toisen ihmisen fyysistä koskemattomuutta ja voi sisältää esimerkiksi lyömistä, tönimistä, potkimista, ravistelua, kuristamista ja tukistamista.

Henkinen väkivalta voi esiintyä hyvin monella eri tavalla ja se voi olla sanallista tai sanatonta. Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi nimittely, alistaminen, nöyryyttäminen, syyttely, painostaminen, pelottelu, solvaaminen, rasismi ja kontrollointi eli pyrkimys toistuvasti hallita ja rajoittaa toisen elämää. Henkinen väkivalta voi olla myös epäasiallista ja loukkaavaa vallankäyttöä arkipäivän tilanteissa.

Seksuaalinen väkivalta on väkivaltaa, joka ilmenee henkilön seksuaalisen koskemattomuuden tai itsemääräämisoikeuden tahallisena loukkauksena. Jokaisella on oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että kaikilla on aina oikeus päättää kenen kanssa, milloin ja miten harrastaa seksiä tai muita seksuaalisia tekoja.